آرشیو مطالب : خشكسالی

مبتلا شدن و مرگ ناشی از كرونا همچنان بالاست

مبتلا شدن و مرگ ناشی از كرونا همچنان بالاست
گزارش شمال برگ از تناقض خشكسالی یا ترسالی در مازندران؛

مازندران خشك می شود؟

مازندران خشك می شود؟
چرا كسی خشكسالی شمال را نمی بیند؟

كریدور خزر - سمنان اكوسیستم هیركانی را تكه تكه می كند

كریدور خزر - سمنان اكوسیستم هیركانی را تكه تكه می كند
معاون سازمان محیط زیست:

منابع طبیعی مخالفتش با انتقال آب خزر را اعلام نكرده بود، راهی به جز انتقال آب وجود ندارد

منابع طبیعی مخالفتش با انتقال آب خزر را اعلام نكرده بود، راهی به جز انتقال آب وجود ندارد
سایه بختك بر جنگل های هیركانی تمامی ندارد؛

بیماری ذغالی در كمین بلوط های شمال

بیماری ذغالی در كمین بلوط های شمال

گیلان استان مهم تولیدكننده برنج بومی باكیفیت كشور

گیلان استان مهم تولیدكننده برنج بومی باكیفیت كشور

دلیل اختلالات سیستم اقلیمی چیست؟

دلیل اختلالات سیستم اقلیمی چیست؟
دبیر كارگروه محیط زیست اتاق فكر توسعه مازندران مطرح كرد

زباله های خطرناك ناشناخته در كمین محیط زیست!

زباله های خطرناك ناشناخته در كمین محیط زیست!

خشكسالی دیگری در راه است؟

خشكسالی دیگری در راه است؟

آب مازندران به ته دیگ رسیده!

آب مازندران به ته دیگ رسیده!