شمالبرگ ShomalBarg.ir

مهر تایید رئیس مجمع نمایندگان بر تمامی معایب ایجاد منطقه آزاد در مازندران

مهر تایید رئیس مجمع نمایندگان بر تمامی معایب ایجاد منطقه آزاد در مازندران

مازندران رئیس مجمع نمایندگان مازندران ضمن پذیرش تمامی معایب ایجاد منطقه آزاد در مازندران اظهار داشت: منطقه آزاد مازندران شق القمر نخواهد کرد و همکاران گذشته ما در مجلس تحت فشاری از ناحیه افکار عمومی، این مطالبه را صورت دادند و معتقدم بهترین کار برای کشور و مازندران،  همین مناطق ویژه اقتصادی می باشد.غلامرضا شریعتی در جلسه بررسی نفع یا ضرر ایجاد منطقه آزاد در مازندران که در ناحیه بسیج دانشجویی این استان برگزار شد، اظهار نمود: یکی از وظایف اصلی بسیج دانشجویی مطالبه گری است و انقلابی های معتقد به مبانی دینی، می توانند در مطالبه گری موفق باشند.

وی با اشاره به اینکه مردم از منطقه آزاد تصور عامه دارند که هرگونه کالا از یک سوی مرز بیاید، مردم از امکانات آن به سادگی برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: منطقه آزادی که برای ما مازندرانی ها تصویب شده مطابق مناطق آزاد معمول نیست، منطقه آزاد مازندران ۱۰۶۰ هکتار در داخل بندر امیرآباد، ۴۰۰ هکتار چپکرود و ۶۰ هکتار در نوشهر است و به لحاظ جغرافیایی خارج از این فضا، منطقه آزادی متصور نیست.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران ضمن اشاره به این که منطقه آزاد مازندران ربطی به خرید و فروش و واردات خودرو ندارد، اظهار داشت: در بندر امیرآباد منطقه ویژه اقتصادی وجود داشت و تنها یک گام به منطقه آزاد فاصله داشتیم در صورتی که برخی می خواهند اخیرا منطقه آزاد شوند.

شریعتی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، بازار صنعتی برپا، مواد اولیه وارد و به محصول جدید تبدیل و در نهایت به صادرات ختم شود، در گذشته هم وجود داشت، اظهار نمود: اگر از نگاه منافع اقتصادی برای مردم منطقه نگاه نماییم به عبارتی ضرر دارد چون که نام منطقه آزاد بار روانی بر مردم وارد کرده، باعث افزایش سطح قیمت ها در خدمات و غیره می شود و مردم بومی منطقه، متضرر خواهند شد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸، با بیان منطقه آزاد، مردم بومی متضرر شدند اما از یک سو هم نمی توان گفت سودی ندارد. در مجلس یازدهم این مورد به یک قانون تبدیل و منتظر جمع بندی نهایی هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران، ضمن اشاره به این که ما صاحب نظرها در ایجاد بار روانی به مردم عامه در مورد منطقه آزاد کوتاهی کردیم، تصریح کرد: اگر برای عامه مردم روشن شود که منطقه آزاد به مانند گذشته نخواهد بود و تصوری بر ورود ماشین لوکس و غیره نداشته باشند، امکان دارد بار روانی این مورد را بکاهد.

شریعتی با اشاره به اینکه شورای نگهبان نسبت به نوشهر و چپکرود ایراداتی وارد کرده است، اظهار داشت: برای اعلام این مورد در مجلس، شورای نگهبان در نهایت این سه لکه را پذیرفته است و امیدواریم بعد از تایید در مجلس، باردیگر شورای نگهبان ایراد قانونی نگیرد.

وی پدر جمع بندی سخنان خود به این مورد هم اشاره نمود که، منطقه آزاد مازندران شق القمر نخواهد کرد و همکاران گذشته ما در مجلس تحت فشاری از ناحیه افکار عمومی، این مطالبه را صورت دادند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه هیچکدام از مناطق آزاد کشور، به اهداف خود نرسیدند، اظهار داشت: در این ۱۶ ماه، همیشه نسبت به این مورد مقاومت کردیم و یکی از علل آن، تفاوت نکات فرهنگی کشورهای دیگر با فرهنگ کشورمان است.

شریعتی با تکیه بر این که نمی توان منطقه آزاد داشت و ذات مناطق آزاد را به همراه نداشته باشیم، اظهار داشت: معتقدم بهترین کار برای کشور و مازندران، همین مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

وی از طرفی به این مورد هم اشاره نمود که در مورد منطقه آزاد مازندران سعی شده ایرادات وارده از جانب متخصصان تا حدودی برطرف شود و شورای نگهبان هم بر روی آن چکش کاری کرد تا نگرانی ها، از بین برود.

طرح منطقه آزاد در مازندران به یک جوک دانشگاهی می ماند

دکتر محسن نگهبان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جویبار هم در این حوزه ضمن اشاره به معایب و مضرات ایجاد منطقه آزاد در مازندران، اظهار نمود: در سطح کشور ۲۱ بندر فعال داریم که ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت صادرات و واردات دارند اما از این میزان ۵ میلیون تن یعنی زیر ۳ درصد سهم مازندران است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان در مازندران، ۴.۲ میلیون تن واردات و ۸۰۰ هزار تن صادرات صورت می گیرد و اغلب محصولات صادر شده، میوه و گندم است، خاطرنشان کرد: فرق منطقه آزاد با منطقه ویژه با این شرایط چیست و چرا می خواهیم به منطقه آزاد برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جویبار ضمن اشاره به این که تنها ۷ منطقه آزاد در کشور داریم و طرح منطقه آزاد در مازندران به یک جوک دانشگاهی می ماند، تصریح کرد: آمار کشته های ما در بهشهر حدود ۳ برابر شهرستان های دیگر است و ایجاد منطقه آزاد شکاف جمعیتی بوجود می آورد.

نگهبان با اشاره به اینکه در منطقه کشورهای حاشیه دریای خزر، تنها با ۳ کشور همسایه هستیم و با خیلی از کشورها نمی توانیم ارتباط برقرار نماییم، اظهار داشت: نباید در ایجاد منطقه آزاد، به دنبال منفعت فایده گرا باشیم، چون که برای مردم محروم متوسط و زیرمتوسط مازندران، منطقه آزاد فایده ای ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جویبار تصریح کرد: مازندران تنها منطقه لکه سبز کشور و ریه ایران است و با ایجاد منطقه آزاد تمام این شرایط را از بین می بریم.

نگهبان با تکیه بر این که مازندران هیچ صنعت پایه ای ندارد، اضافه کرد: مازندران سهمی در صنعت کشور ندارد و از استانهای دیگر برای خیلی از امور صنعتی وارد مازندران می شوند، باید گفت ما با ایجاد منطقه آزاد مخالف نیستیم بلکه باید عالمانه ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی در پسکرانه و اراضی اطراف مهم ترین مشکل ایجاد منطقه آزاد در مازندران است، تصریح کرد: وقتی مازندران به منطقه آزاد تبدیل گردد، بعنوان مثال، در ۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۵۰ پلاک خانه، ۵۰ اشتراک برق و خدمات باید صورت بگیرد و در شرایطی که ما هم اکنون با مشکلات فراوانی رو به رو هستیم، چطور با ایجاد منطقه آزاد بر این مشکلات فائق می آییم.

میزان اشتغال در شهرک های صنعتی ۳ برابر بیشتر از مناطق آزاد است

دکتر مهدی بشارتده سلوطی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران هم در این نشست ضمن اشاره به معایب و مضرات ایجاد منطقه آزاد در مازندران، اظهار نمود: این که بگویند "منطقه آزاد همه جا دارند و ما هم داشتیه باشیم" توجیه خوبی نیست و این آفت است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان، مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف این مورد است، خاطرنشان کرد: این که بگوییم عموم مردم مازندران موافق ایجاد منطقه آزاد هستند، بی انصافی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران، تصریح کرد: حضور فعال در بازاهای جهانی، محرومیت زدایی و استفاده بهینه از نقدینگی سرگردان بخشی از اهداف ایجاد مناطق آزاد است و با گذشت ۳۰ سال، به نظر می آید زمان مناسبی جهت بررسی این مناطق در کشور باشد.

بشارتده ضمن اشاره به این که در بهترین وضعیت، توانستیم ۴ درصد از سرمایه گذاری که جذب کشور می شود، در منطقه آزاد به کار بگیریم و در ۹۶ درصد موفق نشدیم، اظهار نمود: حدود یک درصد از صادراتی که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می شود از مناطق آزاد بود در صورتی که اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

بشارتده اظهار داشت: با وجود این که وسعت مناطق آزاد سه برابر وسعت شهرک های صنعتی کشور است، میزان اشتغال در شهرک های صنعتی ۳ برابر بیشتر از مناطق آزاد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران اظهار داشت: کشور چین ۱۱ و ایران ۷ منطقه آزاد با ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی دارد، میانگین وسعت مناطق آزاد در دنیا ۷۵۰۰ هکتار است اما میانگین وسعت منطقه آزاد در ایران به ۹۳ هزار هکتار می رسد که چندین برابر میانگین وسعت جهانی است.

بشارتده با اشاره به اینکه بر روی کاغذ مخالف منطقه آزاد نیستیم اما در مخالف طرح منطقه آزاد مازندران هستیم، تصریح کرد: سه نقطه از مازندران درگیر منطقه آزاد می شود که تنها برای آن ۶ صفحه طرح نوشته شده که 5 صفحه آن فقط نقشه است.

منطقه آزاد در مازندران پدیده خلق الساعه ای است

وی تصریح کرد: طرحی که پیوست اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد، اصلا قابل بررسی نیست. رساله با پروپوزال بررسی می شود، اما برای منطقه آزاد حتی پروپوزال هم نوشته نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران تصریح کرد: مازندران درگیر یک شو و نمایشی شده که غیر از توسعه استان در آن نهفته است چون که در هیچ یک از اسناد بالادستی نسبت به راه اندازی و اجرای منطقه آزاد در این استان، اشاره ای نشد.

بشارتده با اشاره به اینکه منطقه آزاد در مازندران پدیده خلق الساعه ای است که بر روی آن پافشاری می نماییم، اظهار نمود: رهبر انقلاب گفتند بندناف اقتصاد را از درآمدهای نفتی جدا کنید و ما هم بنابر فرمایشات رهبری، به دنبال راه های درآمدی دیگری همچون دریافت مالیات هستیم اما راه اندازی این منطقه آزاد فرار مالیاتی را قانونی می کند.

وی با ذکر مثالی در خصوص این که تولید ناخالص داخلی یک منطقه آزاد در چین از تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر است اما انتظارات ما در کشور محقق نشد و باید اصلاح قوانین انجام دهیم، اظهار نمود: نباید بدون پشتوانه به دنبال ایجاد ۱۰۰ درصدی منطقه آزاد در کشور و مازندران باشیم، چون که به عنوان مثال در مازندران هنوز، محلی برای دپوی کالای صادراتی، انبار سردخانه ای مرکبات و غیره وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران به ضعف درگاه انتقال پول در کشورمان پرداخت و اعتقاد دارد قبل از اجرای طرح منطقه آزاد، در ابتدا باید درگاه انتقال ارزی خویش را درست نماییم.

مازندران از لحاظ مزیت نسبی در بخش کشاورزی در جایگاه سوم کشور و دهم توسعه یافتگی، دهم معدن و پانزدهم توسعه یافتگی و دوم خدمات و ششم توسعه یافتگی هستیم، اظهار داشت: هنوز از این ظرفیت ها استفاده نکردیم و به دنبال ایجاد منطقه آزاد هستیم.

امیر سادات کریمی مسئول بسیج دانشجویی مازندران هم در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات نمایندگان مجلس مازندران بخصوص شریعتی رئیس مجمع در پیگیری مسائل در ارتباط با این استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: باید قدر نمایندگانی که پاسخ گروه های مطالبه گر را می دهند دانست و نسبت به دیگر مسؤلان متمایز کرد.

وی ضمن اشاره به این که در مبحث منطقه آزاد، مزایا و معایب طرح از جانب اساتید دانشگاه بررسی و به گوش مسؤلان مربوطه رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این نشست های تخصصی منجر به اتخاذ یک تصمیم درست برای پیشرفت استان مازندران شود.
1400/06/31
12:12:21
5.0 / 5
2665
تگهای خبر: اقتصادی , تولید , خدمات , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
شمال برگ shomalbarg